Jakie są formy zabezpieczenia kredytu?

Czy wiesz, czym jest zabezpieczenie kredytu? Jakie mogą być formy zabezpieczenia kredytu? Poznaj najważniejsze informacje na ten temat!

Zabezpieczenie kredytu – co to takiego?

Zabezpieczenie kredytu to nic innego jak specjalne zobowiązanie prawne, którego zadaniem jest ułatwienie bankowi odzyskania swoich pieniędzy w sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłaca swoich należności. Właściwie każde zabezpieczenie kredytu cechuje się tą samą zasadą działania – w przypadku nieuiszczania płatności bank ma prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne, w którym będzie miał znacznie mocniejszą pozycję niż wierzyciel. W ten sposób natomiast maleje ryzyko, że kredytobiorca:

 • celowo nie będzie spłacał kredytu,
 • inne zobowiązania uzna za ważniejsze niż ten kredyt,
 • nie będzie w stanie spłacić kredytu, a bank nie będzie miał możliwości ściągnięcia tej kwoty,
 • podczas postępowania egzekucyjnego w pierwszej kolejności zostaną zaspokojone inne wierzytelności.

Bank, który udziela kredytu kredytobiorcy, przede wszystkim chce odzyskać swoje środki powiększone o odsetki i inne opłaty w określonym czasie. Nie może zatem dziwić fakt, że wszystkie instytucje finansowe szukają sposobów ułatwiających im to zadanie. Dlatego też jeszcze przed udzieleniem kredytu bank dokładnie bada zdolność kredytową. Jeżeli uzyskane informacje nie są zadowalające, bank może zażądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu. To rzeczywista gwarancja, że nawet w przypadku trudności w spłacie kredytu bank uzyska swoje środki. Najczęściej zabezpieczenia kredytów dzieli się na zabezpieczenia osobiste oraz zabezpieczenia rzeczowe.

Polecane  O co pytać bank, chcąc wziąć kredyt gotówkowy?

Osobiste zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie osobiste jest udzielane przez osobę trzecią, która w takiej sytuacji odpowiada solidarnie z kredytobiorcą za spłatę danego zobowiązania. Wtedy to, jeśli kredytobiorca nie sprosta lub zaniecha spłaty kredytu, bank może się zwrócić do osoby zabezpieczającej o spłatę długu. Osobiste zabezpieczenie kredytu może obejmować:

 • poręczenie wekslowe – odnosi się do bezwarunkowego poręczenia długu wekslowego. W praktyce znaczy to tyle, że poręczyciel wekslowy odpowiada za dług w taki sam sposób, jak osoba poręczająca,
 • weksel in blanco – polega na wystawieniu weksla do zapłaty z podpisem, na którym nie ma jednak innych ważnych elementów, jak np. wysokość kwoty do zapłaty czy termin realizacji,
 • pouczenie określone przepisami Kodeksu cywilnego – to po prostu zobowiązanie do zapłaty kredytu, gdy kredytobiorca się z tego nie wywiąże,
 • przelew wierzytelności – w ten sposób dochodzi do przeniesienia na bank prawa do otrzymania określonych wierzytelności, które winny przysługiwać kredytobiorcy,
 • gwarancje bankowe – gwarantem spłaty zobowiązania staje się inny bank.

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu opiera się o przekazanie wierzycielowi możliwości zaspokojenia roszczenia z poszczególnych części majątku, np. nieruchomości czy rzeczy ruchomej, która należy do osoby trzeciej bądź kredytobiorcy. W takim przypadku dłużnik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za te dokładnie wyznaczone składniki posiadania. Do zabezpieczeń rzeczowych zalicza się np.:

 • zastaw ogólny – dana rzecz ruchoma obciążona jest prawem, zgodnie z którym wierzyciel może spłacić dług z rzeczy bez względu na to, czyją jest własnością oraz uzyskuje pierwszeństwo w stosunku do wierzycieli osobistych dłużnika,
 • hipotekę – w takiej sytuacji zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość,
 • kaucja – dłużnik zakłada zabezpieczenie w postaci określonej sumy pieniędzy lub papierów wartościowych na okaziciela,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie – to przeniesienie praw własności rzeczy na wierzyciela w celu zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • ubezpieczenie kredytu – gwarantuje zaspokojenie roszczeń wierzyciela za pomocą ubezpieczenia, o ile wystąpią okoliczności wyróżnione w polisie.
Polecane  Czy kredyt może być inwestycją?

Źródła:
-https://direct.money.pl/artykuly/porady/formy-zabezpieczenia-kredytu,11,0,1985035
-https://www.totalmoney.pl/artykuly/9053,kredyty-hipoteczne,zabezpieczenie-kredytu—co–moze-byc-zabezpieczeniem-kredytu-hipotecznego,1,1
-https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-starasz-sie-o-kredyt
-https://finanse.rankomat.pl/poradniki/zabezpieczenie-kredytu-czym-jest